0 reviews và tips trong danh mục này

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 (𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈)… (Cả Skincare và Ma

🍒 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 (𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈)… (Cả Skincare và Makeup, không theo một trình tự brand lớn brand bé nào ạ). ❎ 𝑻𝑶𝑷𝑰𝑪 𝑪𝑯𝑰𝑨 𝑺𝑬̉, 𝑹𝑬𝑽𝑰𝑬𝑾…

Continue reading