0 reviews và tips trong danh mục này

𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖: 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐚 Đ𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 1&;: 𝐒𝐮𝐧 𝐒𝐡

☀️𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖: 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐚 Đ𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭☀️ 1️⃣: 𝐒𝐮𝐧 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐕 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫: Homosalate, Avobenzone, Octisalate, Uvinul T 150, Tinosorb S. 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐂𝐚̂́𝐮/𝐂𝐚̉𝐦 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧: Dạng kem hơi…

Continue reading